Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Olsztynie

KONKURS FOTOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW TECHNIKUM

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym skierowanym do uczniów naszego technikum. Zdjęcia mają promować Wasz zawód. Poniżej regulamin konkursu, terminy nadsyłania prac, nagrody. 

Regulamin konkursu fotograficznego

„PEDAGOGIKA PRACY – NAUKA ZAWODU W MOJEJ SZKOLE”

  1. Organiztor

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu w ramach projektu
WARMIA I MAZURY DORADZTWEM STOI.

  1. Cel

Przedstawienie za pomocą zdjęcia praktycznych umiejętności zawodowych jakie nabywa się w szkole.

  1. Odbiorcy

Konkurs skierowany jest do uczniów Technikum nr 8 w Olsztynie.

  1. Zasady uczestnictwa

–  Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu dwa pojedyncze zdjęcia.

– Do konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie fotografie autorskie, które nie zostały uprzednio zgłoszone do innego konkursu.

 – Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

–  Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.

– Prace powinny być opatrzone metryczką zawierającą: tytuł zdjęcia, imię i nazwisko ucznia, klasę, adres e-mail, Zdjęcia mają promować zawód, którego autor fotografii się uczy.

– Fotografie mają być wykonane w formacie JPG, krótszy bok ma mieć minimum 2400 pikseli.

– Zdjęcia należy nadsyłać na adres foto.konkurs@zschio.olsztyn.pl do 22.05.2018r.

– 28.05.2018r. szkoła przesyła 2 wybrane, przez powołaną przez szkołę komisję,  zdjęcia do organizatorów czyli do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.

– W dniach od 01.06. do 10.06.2018r. odbywa się głosowanie internautów na trzy najlepsze zdjęcia z olsztyńskich szkół zawodowych.

– Głosowania należy dokonać na stronie PWSZ w Elblągu w zakładce KONKURSY pod adresem http://wimdzs.pwsz.elblag.pl

– Trzy zdjęcia z największą ilością głosów zostaną nagrodzone oraz jedno zdjęcie wybrane przez komisję złożoną z doradców zawodowych z olsztyńskich szkół zawodowych.

– Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie fotografii o niskiej jakości technicznej, przesłanych w złym formacie oraz fotografii, które w inny sposób naruszają niniejszy regulamin.

– Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane autorom.

– Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.

– Ponadto każdy uczestnik konkursu obowiązany jest dołączyć oświadczenia, o następującej treści:

 

Oświadczam, że jestem autorem zdjęcia pod tytułem ………………………………………………………………………….

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora nadesłanych zdjęć w dowolnym czasie i formie dla celów konkursu. Jednocześnie, w przypadku przyznania mojej pracy jednej z nagród w konkursie, wyrażam zgodę na nieodpłatne przekazanie autorskich praw do przedmiotowej fotografii w przesłanej rozdzielczości oraz w rozdzielczości umożliwiającej wydruk wysokiej jakości, zgodnie z ustawą z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art.50 tej ustawy, w szczególności: do druku w dowolnej liczbie egzemplarzy, zamieszczanie ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM), wprowadzania do pamięci komputera, publiczne odtwarzanie (w tym poprzez prezentowanie na wystawach w celu upowszechniania wiedzy o programie Warmia i Mazury doradztwem stoi.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów niniejszego konkursu zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 1997 r. Nr 133 poz. 883).

……………………………………………….

Czytelny podpis

– Ze względu na udział w Konkursie uczestników nieletnich należy załączyć pisemną zgodę rodziców na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z rozstrzygnięciem konkursu i wystawą
o następującej treści:

Wyrażam zgodę na udział mojego podopiecznego / dziecka  

……………………………………………………………………………………………………………………………………

imię i nazwisko

w konkursie fotograficznym PEDAGOGIKA PRACY – NAUKA ZAWODU W MOJEJ SZKOLE organizowanym przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu w ramach projektu
WARMIA I MAZURY DORADZTWEM STOI i w pełni akceptuję regulamin. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych dla celów niniejszego konkursu zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 1997 r. Nr 133 poz. 883).”

……………………………………………….

czytelny podpis rodzica/opiekuna

– Uczestnik Konkursu przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom konkursu.

  1. Nagrody

–  Autorom najlepszych zdjęć zostaną przyznane nagrody rzeczowe.

 I miejsce – laptop,

II miejsce – smartfon,

III miejsce – słuchawki.

Nagroda doradców zawodowych – niespodzianka.

– Termin oficjalnego ogłoszenia wyników i wręczenia nagród rzeczowych zostanie umieszczony na stronie internetowej Organizatora.

Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela:

p.Marzena Ejdys- doradca zawodowy w ZSChiO w Olsztynie

p.Piotr Serbintowicz- nauczyciel ZSChiO w Olsztynie.

 

Copyright 2014-2015 © Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących
realizacja virtualmedia.pl