Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Olsztynie

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących w Olsztynie

Postanowienia ogólne

 1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy pełnoprawni uczniowie szkoły.
 2. Samorząd działa w oparciu o prawa (art. 55 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. – Dz. U. nr 95, poz. 425 z późn. zm.) oraz zasady niniejszego regulaminu, który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
 3. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 4. Działalność samorządu wspiera i nadzoruje opiekun tj. nauczyciel wybrany przez uczniów.

 

§ 1 Cele i zadania:

 1. Rozwijanie demokratycznych form współżycia wśród uczniów.
 2. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania.
 3. Współpraca z organami Szkoły w wykonywaniu zadań statutowych Szkoły.

 

§ 2 Zadania samorządu

 1. Organizowanie i zachęcanie całej społeczności uczniowskiej do należytego spełniania obowiązków szkolnych.
 2. Przedstawianie Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców opinii i potrzeb społeczności uczniowskiej.
 3. Współdziałanie z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki i udzielanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji.
 4. Rozwijanie zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, turystycznych, organizowanie wypoczynku i rozrywki.
 5. Organizowanie imprez.
 6. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole i w środowisku uczniowskim.
 7. Kultywowanie i wzbogacanie tradycji szkolnych.
 8. Zapobieganie konfliktom i rozstrzyganie sporów miedzy uczniami oraz między uczniami i nauczycielami.
 9. Nawiązywanie kontaktów z samorządami uczniowskimi i społecznościami uczniowskimi innych szkół w celu wymiany informacji i współdziałania.

 

§ 3 Uprawnienia samorządu

Samorząd uczniowski może przedstawić Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców opinie i wnioski we wszystkich sprawach szkoły, które dotyczą realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

 1. Prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami edukacyjnymi.
 2. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.
 3. Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji miedzy wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań.
 4. Prawo do informowania społeczności szkolnej o funkcjonowaniu Samorządu.
 5. Prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.
 6. Prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę Opiekuna Samorządu.
 7. Prawo do wyrażania opinii na temat ucznia zagrożonego skreśleniem z listy.
 8. Prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców.

 

§ 4 Organy Samorządu

 1. Organami Samorządu są:
  Prezydium Samorządu Uczniowskiego – Przewodniczący, Zastępcy, Sekretarz,Skarbnik
  Sekcja Informacyjna,
  Sekcja Organizacyjna.
 2. Prezydium opracowuje plan pracy, który powinien być rejestrem prac do wykonania i załatwienia.
 3. Prezydium Samorządu Uczniowskiego podejmuje wszelkie decyzje związane z jego działalnością po zasięgnięciu opinii Opiekuna Samorządu.
 4. W zebraniu Samorządu Uczniowskiego może uczestniczyć z głosem doradczym Dyrektor Szkoły i Nauczyciele.
 5. Posiedzenia Prezydium może organizować zarówno Prezydium, jak i Opiekun Samorządu.

 

§ 5 Zasady i tryb wyborów Samorządu Uczniowskiego

 1. Kadencja organów samorządu trwa jeden rok od momentu wybrania. Tę samą funkcję pochodzącą z wyboru uczeń może pełnić nie dłużej niż przez trzy kadencje.
 2. Po upływie roku odchodzące Prezydium zobowiązane jest zorganizować nowe wybory.
 3. Prezydium Samorządu składa się z 5 uczniów w tym:
  Przewodniczącego,
  2 Zastępców Przewodniczącego,
  Sekretarza
  Skarbnika.
 4. Kandydować w wyborach może każdy uczeń uczęszczający do szkoły i nie sprawiający kłopotów wychowawczych.
 5. Kandydaci są wybierani z rad klasowych poszczególnych klas Liceum i Technikum.
 6. Wybory do Samorządu przeprowadzane są we wrześniu w czasie zebrania. Członków Prezydium wybiera się poprzez głosowanie jawne. Przewodniczącym zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów, Zastępcami, Sekretarzem oraz Skarbnikiem kolejni. Po zajęciu przez kandydatów w/w funkcji pozostali pretendenci, jako członkowie, wchodzą w skład Samorządu Uczniowskiego.
 7. W przypadku niekompetencji członka Prezydium Samorządu Uczniowskiego pozostali członkowie wraz z Opiekunem mają prawo odwołać go z pełnionej funkcji.

Niekompetencją jest m.in. niewypełnienie obowiązków i zadań wynikających z pełnienia funkcji, działanie niezgodne z regulaminem Samorządu, działanie na szkodę społeczności uczniowskiej, Samorządu Uczniowskiego i innych organów szkolnych, a także zachowanie niegodne ucznia.

 

§ 6 Obowiązki Samorządu Uczniowskiego

 1. Uchwalenie regulaminu Samorządu.
 2. Uchwalenie ewentualnych zmian i uzupełnień regulaminu.
 3. Uchwalenie głównych elementów planu działania Samorządu.
 4. Decydowanie w innych ważnych sprawach przedstawionych przez Prezydium.
 5. Zwoływanie zebrań Samorządu Uczniowskiego (w zależności od potrzeb) i ich protokołowanie.
 6. Samorząd uczniowski dla wykonania określonych zadań może powołać stałe lub doraźne komisje spośród swoich członków oraz osób spoza szkoły współdziałających z nimi.

 

Obowiązki Prezydium

 1. Prezydium Samorządu jest organem wykonawczym Samorządu uczniowskiego. Zakres jego działania obejmuje wszelkie sprawy należące do właściwości Samorządu.
 2. Prezydium ma prawo tworzyć różne sekcje w ramach pracy samorządu, aby dać uczniom możliwość wszechstronnego rozwoju.

 

§ 7 Fundusze

 1. Samorząd może wystąpić do Rady Rodziców o środki finansowe na swoją działalność.
 2. Fundusz Samorządu tworzy się także z dochodów uzyskanych z imprez organizowanych przez Samorząd.
 3. Operacje finansowe i dokumentację należy prowadzić zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami.

 

§ 9 Przepisy końcowe

 1. Samorząd uczniowski poprzez różne formy swojego działania zapewnia realizację uprawnień statutowych w społeczności uczniowskiej.
 2. Szkoła powinna być miejscem, w którym panuje wzajemna życzliwość, tolerancja, zrozumienie, zaufanie i skuteczna komunikacja pomiędzy uczniami a nauczycielami.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Dyrektora Szkoły.
 4. Odpisy regulaminu otrzymują: Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, Dyrektor Szkoły.
 5. Oryginał regulaminu przechowuje Opiekun Samorządu Uczniowskiego.
 6. Regulamin jest również ogólnie dostępny na stronie internetowej szkoły.

 

Copyright 2014-2015 © Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących
realizacja virtualmedia.pl